Ny förpackningsmaskin


Denna investeringen hade sin bakgrund i att man förutspådde en ökad efterfrågan på paketerat papper i det som man inom pappersindustrin kallar för "planoformat".
Planoformat är dom formaten som storleksmässigt är större än A3-format.
Pappret paketeras i paket som kallas för ris, vilket har sin historiska bakgrund i att ett ris utgjordes av 500 st. ark.
Dessa förpackningsmaskiner kallas följaktligen för risbindningsmaskiner.

Detta var ett projekt som var stort, inte bara med avseende på budget utan också antalet människor som var involverade och med en relativt lång tidplan, ca 2 år.
Avsikten var inte enbart att kunna producera ytterliggare ton papper utan även att förbättra produktiviteten. För att lyckas med detta monterades den befintliga risbindningsmaskinen ihop med den nya med hjälp av en gemensam arbetsplattform. På så sätt kunde bägge maskinerna köras med oförändrad personalstyrka.

För att få plats med bägge maskinerna, samt ha tillräckligt med arbetsyta byggdes den befintliga byggnaden ut, se bild.
Vidare så flyttades pallpackningsmaskinen vilken också moderniserades med bl.a. ny maskinutrustning och ett nytt styrsystem.

Projektgruppen kom att utgöras av ett antal delprojektgrupper, bl.a. en arbetsmiljögrupp, en produktionsgrupp och en teknikgrupp som alla fick uppgifter att lösa inom sin grupp. Lösningarna presenterades sedan på projektmötena och beslut togs sedan gemensamt. Detta arbetssättet var nödvändigt då dels många människor påverkades av investeringen och dels för att uppnå den förväntade produktivitetsförbättringen vilket ju var en av anledningarna till investeringen.

 

                           ©Bengt Svanlind